• نام کار فرمای اصلی
  اداره کل استاندارد استان تهران
 • کار فرما
  شرکت توسعه ابنیه های صنعتی
 • پیمانکار
  درحال انجام
 • تاریخ قرارداد
 • مبلغ اولیه پیمان
 • وضعیت پروژه
  درحال انجام