• نام کار فرمای اصلی
    شرکت برق منطقه ای تهران
  • کار فرما
  • پیمانکار
  • تاریخ قرارداد
  • مبلغ اولیه پیمان
  • وضعیت پروژه
    تحویل قطعی