• نام کار فرمای اصلی
  شرکت پارس کالا کیش
 • کار فرما
  سرکار خانم مهندس هرندی
 • پیمانکار
 • تاریخ قرارداد
 • مبلغ اولیه پیمان
 • وضعیت پروژه
  تحویل قطعی