• نام کار فرمای اصلی
  شرکت پارس خودرو
 • کار فرما
  شرکت ثمین تراشه
 • پیمانکار
  تحویل قطعی
 • تاریخ قرارداد
 • مبلغ اولیه پیمان
 • وضعیت پروژه
  تحویل قطعی