• نام کار فرمای اصلی
  شرکت تولیدی موتور ، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور)
 • کار فرما
  شرکت توسعه ابنیه های صنعتی
 • پیمانکار
  شرکت تاو صنعت پویا
 • تاریخ قرارداد
  96/08/28
 • مبلغ اولیه پیمان
  7,956,000,000
 • وضعیت پروژه
  تحویل موقت