تغییر مدیرعامل شرکت تاو صنعت پویا

/
باسلام احتراماً عطف به صورت جلسه مجمع عمومی این شرکت در مور…